Ochrana osobních údajů

1.     Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem (účastníkem některého z našich ozdravných pobytů, přednášek, kurzů nebo klientem individuálních konzultací), či odběratelem našich novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? - Správcem údajů je společnost s ručením omezeným VIZE MEDIA s.r.o., IČ: 28546423, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zapsané v rejstříku společností s ručením omezeným vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O vložka 149373, která provozuje webovou stránku www.univerzitahvezdy.cz. 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktujte nás - Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit (např. v případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů včetně stížností), můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 608 568 932 nebo na e-mailu: univerzitahvezdy@gmail.com.

2.     Naše prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.) a GDPR, a že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či případně výslovně uděleného souhlasu.

Prohlašujeme, že při zpracování Vašich osobních údajů bude docházet k automatizovanému rozhodování a k profilování.

3.     Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

poskytování služeb, plnění smlouvy (např. v souvislosti s objednávkou na akci zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení nebo obchodní firma, telefonní číslo, adresa bydliště). Vaše jméno nebo obchodní firmu a adresu vždy nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a poskytování služeb (identifikace smluvních stran je nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, přičemž bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů by nebylo plnění možné; důsledkem neposkytnutí osobních údajů může proto být nemožnost plnění smlouvy a její ukončení) včetně nároků z odpovědnosti za vady a vedení účetnictví. E-mail a telefon potřebujeme k zasílání oznámení a komunikaci s Vámi (např. v případě zrušení akce).

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let s ohledem na promlčecí lhůty stanovené občanským zákoníkem nebo po dobu trvání smlouvy, bude-li tato delší.

marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno nebo obchodní firmu) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení týkajících se akcí konaných Univerzitou hvězdy. Jste-li naším zákazníkem/klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky (byť se jedná o objednávku neplacenou) nebo 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

cookies - Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů (např. tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení). Používání cookies můžete na svém počítači zakázat nebo je prvotně nepovolit.

4.     Vaše povinnosti

Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni své osobní údaje (např. při registraci za účelem získaní ebooku nebo přihlášky na jednu z našich akcí) uvádět správně a pravdivě a že jste povinni nás bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních údajích.

5.    Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů dalším příjemcům - Vaše osobní údaje mohou být předány osobám, které se podílejí na poskytnutí našich služeb a produktů a nejedná se přitom o naše zaměstnance, dále osobám, které nám poskytují IT služby (včetně úložišť) za účelem zajištění řádného fungování našeho softwaru (zejm. rezervačního softwaru), poskytovatelům softwaru spol. Google, Inc., Facebook a MailChimp, a dále osobám poskytujícím právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (vyjma níže uvedeného případu kdy tyto uložíme v softwaru spol. Google, Inc.), mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

V případě předání osobních údajů do třetí země dojde v zásadě k předání do USA, kdy tato země na základě rozhodnutí Evropské Komise zajišťuje odpovídající úroveň ochrany (Privacy Shield). V případě, že budeme předávat osobní údaje do třetí země, ohledně které podobné rozhodnutí Evropské Komise neexistuje, může se předání uskutečnit výhradně na základě vhodných záruk (čl. 46 GDPR) nebo na základě výjimky pro specifické situace podle druhého pododstavce čl. 49 GDPR. V těchto posledních dvou případech však Vás musíme odkázat na vhodné záruky, a to buď tak, že je sdělíme prostředky, kterými je možné získat jejich kopii (např. kopie je dostupná na pobočce), nebo uvedeme, kde byly tyto informace zveřejněny (např. odkaz na web).

6.    Vaše práva

Máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR, máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.). 

Večeřa Milan

Pod Svahy 990, 686 01, Uherské Hradiště 
IČO: 08500037

Fyzická osoba zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze odd. C, vložka 149373

Ing. Michal Janoušek
Manažer vzdělávacího projektu
Tel.: +420 608 568 932
email: univerzitahvezdy@gmail.com